Marta Brzezińska

Marta Brzezińska
Marta Brzezińska
Postdoc, D&D6
EPFL, Lausanne

Station 3
1015 Lausanne

Marta Brzezińska is a postdoc in the group of Oleg Yazyev