Marko Mladenovic

Marko Mladenovic
Postdoc
EPFL, Lausanne
+41 21 693 03 28
EPFL SB ISIC LCBC, BCH 4107
Av. F.-A. Forel 2
1015 Lausanne

Marko Mladenovic is a postdoc in the group of Ursula Röthlisberger