Artem Pulkin

Artem Pulkin
Artem Pulkin
PhD student
EPFL, Lausanne
+41 21 693 44 82
EPFL SB ITP GR-YAZ, PH H2 462
Station 3
1015 Lausanne

Artem Pulkin is a PhD student in the group of Oleg Yazyev