Jianzhou Zhao

Jianzhou Zhao
Senior researcher
ETHZ, Zürich
+41 44 633 81 55

Wolfgang-Pauli-Strasse 27
8093 Zürich

Jianzhou Zhao is a Senior researcher in the group of Matthias Troyer